Regulamin Pilotażu - PGE Nowa Energia

Regulamin Pilotażu

“Włącz się na przyszłość”

 

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Pilotażu „Włącz się na przyszłość” zwanym dalej: „Programem” lub „Pilotażem”, jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030499, posiadająca numer statystyczny REGON 690254559, NIP 813–02–68–082 o kapitale zakładowym 492 640 400 zł. zwana dalej: „Organizatorem”.
  2. Partnerem Pilotażu jest konsorcjum:
   S-Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568209, posiadająca numer statystyczny REGON 362085817, NIP 945–21–85–706 o kapitale zakładowym 275 000 zł.
   oraz
   Spirvent sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Polna 2c 64-600 Oborniki zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000516963, posiadająca numer statystyczny REGON 302775032,NIP 606 – 00 – 93 – 451 o kapitale zakładowym 9 900,00 zł, kapitale zapasowym 162 380 zł wpłaconym w całości.
   Zwani dalej „Partnerem”
  3. Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z Pilotażu dla Uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Pilotażu określone w Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, w tym w szczególności warunki opisane w sekcji 2 Regulaminu.
  4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Ankieta ewaluacyjna – dedykowany formularz umieszczony na stronie projektu zawierający pytania dotyczące funkcjonowania Pilotażu,
   2. Ankieta kwalifikacyjna/wstępna – dedykowany formularz dostarczony klientowi w formie elektronicznej, zawierający pytania umożliwiające kwalifikację Uczestnika do udziału w Pilotażu,
   3. Dokumentacja techniczna Urządzenia – instrukcja instalacji i obsługi Urządzenia oraz regulamin jego użytkowania,
   4. Klient – osoba fizyczna lub prawna – mikroprzedsiębiorstwo, korzystające z dostaw/usług oferowanych przez PGE Obrót S.A. lub innego sprzedawcę energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego, będący jednocześnie właścicielem PPE, w którym prowadzony będzie Pilotaż,
   5. PPE (Punkt Poboru Energii) – punkt, w którym produkty energetyczne (energia, usługi dystrybucji) są mierzone przez układy pomiarowo-rozliczeniowe. Jest to jednostka, dla której odbywa się bilansowanie handlowe,
   6. Protokół przekazania Urządzeń – dokument stanowiący załącznik do Umowy, będący potwierdzeniem wydania przez Organizatora, a przyjęcia przez Użytkownika Urządzeń,
   7. Regulamin – niniejszy Regulamin,
   8. Uczestnik – Klient, który spełnił wszystkie warunki uczestnictwa w Pilotażu określone w Regulaminie,
   9. Urządzenie/Urządzenia – urządzenia oferujące komunikację bezprzewodową (między innymi WiFi i Bluetooth), posiadające funkcje: inteligentnych pomiarów wykorzystanej energii elektrycznej i prezentowania Użytkownikowi parametrów oraz statystyk wykorzystanej energii elektrycznej. W ramach Pilotażu są to między innymi stacja bazowa, sensor energii, nakładka na gniazdko, przełącznik podtynkowy, panel sterujący (tablet),
   10. Użytkownik – Uczestnik, korzystający z oferowanych w ramach Pilotażu Urządzeń.
 2. 2. UCZESTNICY

  1. Uczestnikiem Pilotażu może stać się Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
   1. Wypełni zgłoszenie (ankietę kwalifikacyjną) do Pilotażu.
   2. Posiada szerokopasmowe łącze internetowe oraz urządzenie sieciowe obsługujące przewodową transmisję danych przez kabel Ethernet wraz z wolnym gniazdem w urządzeniu sieciowym lub bezprzewodową transmisję WiFi,
   3. Posiada techniczną możliwość instalacji urządzeń typu sensor energii w domowej rozdzielnicy energetycznej (skrzynce z bezpiecznikami). Za techniczną możliwość instalacji uważa się:
    • posiadanie rozdzielnicy energetycznej nowego typu nie wyposażonej w bezpieczniki ceramiczne montowane poprzez wkręcanie ich w gniazdo.
    • posiadanie wolnego miejsca na szynie DIN w ilości 4 pól, a w przypadku braku zgoda na umieszczenie instalacji w dodatkowej obudowie.
   4. Zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Organizatora.
  2. Uzyskanie statusu Uczestnika wiąże się z koniecznością przekazania przez niego posiadanego adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, co Uczestnik akceptuje. Powyższe dane będą wykorzystywane przez Organizatora lub Partnera, w celu realizacji niniejszego Pilotażu, w szczególności w związku z bieżącą korespondencją dotyczącą Pilotażu oraz ewentualnym doręczaniem ankiet i informacji dla Uczestnika.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia Klienta bez podania przyczyny.
 3. 3. PILOTAŻ

  1. W trakcie trwania Pilotażu Organizator lub Partner dostarczy Uczestnikom Urządzenia.
  2. Przekazanie Urządzeń odbędzie się po podpisaniu odpowiednich protokołów przekazania Urządzeń w siedzibie Uczestnika.
  3. Urządzenia będą dostarczone oraz zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora zapewnionego przez Partnera.
  4. Uczestnik w momencie uzyskania informacji o akceptacji zgłoszenia do udziału w Pilotażu, umawia dostawę i serwis instalacyjny Urządzeń.
  5. Ostateczną decyzję o technicznej możliwości instalacji Urządzeń na terenie danego PPE podejmuje instalator. W przypadku braku możliwości instalacji Urządzeń leżącej po stronie Uczestnika, zgłoszenie Klienta jest odrzucane i nie będzie podejmowana dalsza próba instalacji Urządzeń.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie praw i obowiązków stron w związku z przekazaniem i korzystaniem przez Uczestnika z Urządzenia bądź zestawu Urządzeń stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy użyczenia.
  7. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z Urządzeń w lokalizacji PPE, na którą złożone zostało zgłoszenie.
  8. Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika karą umowną, określoną w protokole przekazania Urządzeń, a uzależnioną od wartości zestawu przekazanego Uczestnikowi. Przy czym kara umowna nie może być większa niż 1 600,00 zł, w przypadku gdy nie zwróci on na wezwanie Organizatora lub Partnera Urządzeń lub dopuści się ich zniszczenia lub utraty na skutek:
   1. Sprzedaży lub zagubienia urządzenia,
   2. Samowolnej naprawy Urządzenia lub ingerencji w jego podzespoły lub oprogramowanie,
   3. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji,
   4. Niepowiadomienia Organizatora o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach sprzętu we wskazanym w sekcji 4 pkt.1.10 terminie.
  9. Karę umowną nakłada Organizator, informując Uczestnika o tym fakcie pisemnie, określając szczegółowo przyczyny, warunki, kwotę i sposób płatności Kary Umownej.
  10. Klient może przystąpić do Pilotażu tylko raz dla danego PPE.
 4. 4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

  1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami użytkowania.
  2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia Ankiet ewaluacyjnych, które w okresie Pilotażu, umieszczane będą cyklicznie na stronie www.wlaczsienaprzyszlosc.pl lub realizowane telefonicznie. O konieczności wypełnienia ankiety Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zawierania umowy i wiadomości sms.
  3. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia każdorazowego udziału w badaniu ankietowym organizowanym w ramach Pilotażu.
  4. Organizator planuje przeprowadzenie maksymalnie 15 badań ankietowych w trakcie trwania Pilotażu.
  5. Po zakończeniu Pilotażu, Uczestnik dokona zwrotu PGE Obrót Urządzeń, chyba że organizator zadecyduje inaczej.
  6. W przypadku opisanym w sekcji 4 pkt 1.5 Regulaminu, Uczestnik bezzwłocznie zostanie poinformowany drogą mailową, wraz z podaniem ustalonej na dzień zakończenia pilotażu cenie ewentualnego odkupu Urządzeń, wykorzystując do tego celu adres e-mail Uczestnika podany podczas wypełniania zgłoszenia do Pilotażu.
  7. Nieprzestrzeganie obowiązków określonych w sekcji 4, pkt 1.1 i 1.2 będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy uczestnictwa i wykluczeniem Uczestnika z Pilotażu, o czym zostanie on niezwłocznie poinformowany na adres e-mail podany podczas zgłoszenia do Pilotażu.
  8. Na Uczestniku wykluczonym z Pilotażu ciąży obowiązek ustalenia z organizatorem terminu demontażu Urządzeń, przy czym demontaż Urządzeń nastąpi przez wykwalifikowanego instalatora zapewnionego przez Partnera Pilotażu.
  9. Uczestnik zobowiązuje się do osobistego i bezzwłocznego zgłoszenia usterek lub błędów, które uniemożliwiają dalszą realizację Pilotażu na wskazany adres e-mail: bok@wlaczsienaprzyslosc.pl lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu 422 222 144. Za termin bezzwłoczny uznaje się termin nie późniejszy niż następnego dnia roboczego po dniu wykrycia usterki lub błędu.
  10. W celu zapewnienia właściwej i niezakłóconej komunikacji podczas trwania Pilotażu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o każdorazowej zmianie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
 5. 5. REZYGNACJA Z PILOTAŻU

  1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Pilotażu.
  2. Rezygnacji z udziału w Pilotażu dokonuje się z zachowaniem formy pisemnej, przesłanej na adres PGE Obrót S.A., Ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.
  3. W przypadku wyrażenia woli przez Uczestnika dotyczącej jego rezygnacji, wchodzi ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona.
  4. W przypadku, o którym mowa w sekcji 5 pkt 1.1, Uczestnika nadal będą obowiązywać postanowienia wynikające z posiadanej Umowy kompleksowej/Umowy sprzedaży energii elektrycznej z Organizatorem o ile jest on związany taką Umową.
  5. Po zakończeniu swojego udziału w Pilotażu w wyniku złożonej rezygnacji na Uczestniku ciąży obowiązek ustalenia z organizatorem terminu demontażu Urządzeń, przy czym demontaż Urządzeń nastąpi przez wykwalifikowanego instalatora zapewnionego przez Partnera Pilotażu.
  6. W przypadku rezygnacji z Pilotażu, Uczestnik nie ma możliwości ponownego przystąpienia do Pilotażu.
 6. 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą: ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.
   2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie www.gkpge.pl, pod emailem: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl, pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie a. powyżej.
   3. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
    • w celu wzięcia udziału w programie pilotażowym „Włącz się na przyszłość” na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),
    • w celu zawarcia Umowy Użyczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
    • w celu wykonania i na podstawie Umowy Użyczenia, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
    • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
   5. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   6. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:
    • dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy: Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy,
    • dla danych przetwarzanych na podstawie zgody: Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały,
    • dla danych przetwarzanych w procesie zawarcia umowy: Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy Twoje dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego,
    • dla danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego: Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
   7. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. (i) podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz (ii) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom realizującym program pilotażowy „Włącz się na przyszłość”, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.
   8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem – wzięcia udziału w programie pilotażowym „Włącz się na przyszłość”.
   9. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów związanych z realizacją zapisów umowy jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy.
    W procesie realizacji programu pilotażowego „Włącz się na przyszłość” podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o dane, które o Tobie posiadamy tj. dane zawarte w Umowie Użyczenia, oraz dane dotyczące charakterystyki zużycia energii elektrycznej. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na możliwość optymalizacji naszych produktów, procesów obsługi w celu poprawy obsługi i zadowolenia klientów.
    Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów realizacji programu pilotażowego „Włącz się na przyszłość” odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
    Jeżeli kwestionujesz wynik profilowania, możesz zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji:
    mailowo na adres bok@wlaczsienaprzyszlosc.pl lub telefonicznie pod numerem 422 222 144. Reklamacja i weryfikacja wyniku profilowania zostanie rozpatrzona w sposób niezautomatyzowany.
    Prosimy podać informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później.
    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.
   10. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 7. 7. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje będące wynikiem udziału Uczestnika w Pilotażu prowadzonym przez Organizatora, w tym dotyczące kwestii technicznych oraz wad fizycznych Urządzeń należy składać drogą elektroniczną na adres: bok@wlaczsienaprzyszlosc.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 422 222 144 w godzinach od 09:00 do 19:00.
  2. W przypadku wystąpienia wad Urządzeń, Organizator oraz Partner zobowiązują się do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego Urządzenia lub jego podzespołu, po uprzednim sprawdzeniu zasadności reklamacji.
  3. Organizator oraz Partner mogą zdecydować o wymianie wadliwego Urządzenia na Urządzenie wolne od wad, bez dokonywania naprawy wadliwego Urządzenia.
  4. Organizator oraz Partner zobowiązują się do naprawy bądź wymiany wadliwego Urządzenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Urządzenia na adres partnera.
  5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz Partnera termin o którym mowa w sekcji 7 pkt. 1.4 Regulaminu nie będzie mógł być dotrzymany, Organizator lub Partner niezwłocznie poinformują o tym fakcie Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas przystępowania do Pilotażu.
  6. Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Klienta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. 8. OBOWIĄZYWANIE PILOTAŻU

  1. Udział w Pilotażu trwa około 12 miesięcy lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2019.
  2. W przypadku okoliczności opisanych w sekcji 9 pkt 1.1, a także okoliczności na które Organizator nie ma wpływu, zastrzega on sobie możliwość zmiany terminu obowiązywania Pilotażu określonego w sekcji 8 pkt 1.1, z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych podanych w sekcji 8 pkt 1.1.
  3. Organizator zastrzega również możliwość całkowitego przerwania realizacji Pilotażu bez podania przyczyny.
  4. O zmianie terminu obowiązywania Pilotażu, lub jego przerwaniu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas przystępowania do Pilotażu. Wszelkie zmiany zostaną także ogłoszone na stronie www.wlaczsienaprzyszlosc.pl oraz przekazane w formie wiadomości push w dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne.
 9. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Ze względu na badawczy charakter Pilotażu, Organizator informuje Uczestnika, że rozwiązanie pilotażowe może być obarczone wadami, które mogą utrudniać bądź uniemożliwiać korzystanie z rozwiązania i nie stanowić to będzie podstaw do składania reklamacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, co Uczestnik akceptuje.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.
  3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. W przypadku odmiennej regulacji wynikającej z Regulaminu i obowiązującej umowy, pierwszeństwo będą miały postanowienia wynikające z Umowy.
  5. Regulamin Pilotażu dostępny jest przez cały czas obowiązywania Pilotażu w siedzibie Organizatora oraz Partnera, oraz na stronie www.wlaczsienaprzyszlosc.pl
 10. 10. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

  1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku wypełniania Ankiet ewaluacyjnych stanowiących udział w badaniu ankietowych dotyczącym programu „Włącz się na przyszłość”, które umieszczane będą przez Organizatora na stronie www.wlaczsienaprzyszlosc.pl.
  2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że w przypadku rezygnacji z Pilotażu w trakcie jego trwania, zobowiązany jestem ustalić z Organizatorem termin demontażu Urządzeń, przy czym demontaż Urządzeń nastąpi przez wykwalifikowanego instalatora zapewnionego przez Partnera Pilotażu.
  3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, ze w przypadku rezygnacji bądź usunięcia mnie z Pilotażu nie będę mógł uczestniczyć w nim ponownie.
  4. Oświadczam że zostałem poinformowany, że jeśli w trakcie trwania procesu instalacji Urządzeń wystąpią okoliczności uniemożliwiające ukończenie procesu instalacji z winy nie leżącej po stronie Organizatora, Partnera lub wykwalifikowanego instalatora, instalacja takowa nie zostanie wykonana, a ja nie będę wnosić roszczeń z tego tytułu do Organizatora lub Partnera.
  5. Oświadczam że zostałem poinformowany o możliwości badania profilu energetycznego na potrzeby poprawy jakości usług.
  6. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że za okoliczności uniemożliwiające proces instalacji w szczególności uznaje się:
   1. Brak odpowiedniego typu rozdzielnicy,
   2. Brak wystarczającego miejsca na szynie DIN,
   3. Konieczność usunięcia zabezpieczeń dostępu w postaci plomb, etc., na których usunięcie wymagana jest zgoda operatora systemu dystrybucyjnego,
   4. Konieczność instalacji dodatkowych elementów nie wchodzących w skład zestawu Urządzeń,
   5. Konieczność wykonania przeróbek i modyfikacji istniejącej instalacji elektrycznej,
   6. Konieczność wykonania prac budowlano – montażowych,
   7. Inne okoliczności, zidentyfikowane przez instalatora a nie wchodzące w zakres standardowej instalacji Urządzeń.
   8. Nieobecność Uczestnika w ustalonym terminie instalacji na terenie PPE na które nastąpiło zgłoszenie.